All for Joomla All for Webmasters

SISMIC Project

SISMIC Project: A collaboration between Venair and Leitat

 

The current products manufactured in silicone don’t show good behavior in contact with aggressive products, which generates the need, especially for sectors that demand higher performances (such as pharmaceutical, cosmetic or biotechnology …), to look for alternatives that provide improvements in the compatibility and reduction of the friction and the contact of the silicone with aggressive liquids.

Nowadays there are certain polymeric materials that can solve this incompatibility, however, their price is very high and are unable to achieve the mechanical properties of silicones. For this reason, two years ago we developed the SISMIC project, a project that allow Venair to create a totally innovative product not only for the pipe sector but also in the field of elastomers. The Positive results contributed to the optimization of the current manufacturing process that resulted in a substantial economic, productive and ecological impact on the company. The development of the New Silicones with Surface Properties improvements for Fluid Driving (SISMIC) it was possible thanks to the support of the Leitat technologic center and the innovative character of the Venair R+D department.

SISMIC is part of the process of improving the innovation environment promoted by public policies (fourth strategic axis of RIS3CAT), which promote the efficient use of resources and stimulates the demand for products that respect the environment. The project was carried out thanks to the support line for the Industrial Research and Experimental Development Centers, within the framework of Local Projects in the operations co-financed by the Generalitat and the European Regional Development Fund (ERDF) within the framework of the FEDER Operational Program of Catalonia 2014-2020.

 

Venair i Leitat col·laboren en el desenvolupament del projecte SISMIC

Els productes actuals fabricats en silicona no presenten un bon comportament en contacte amb productes agressius, fet que genera la necessitat, especialment per a sectors que demanen altes prestacions (com el farmacèutic, cosmètic o biotecnològic…), de buscar alternatives que aportin millores en la compatibilitat i disminució de la fricció i el contacte de la silicona amb líquids agressius.

Avui dia existeixen certs materials polimèrics que poden resoldre aquesta incompatibilitat, no obstant el seu preu és molt elevat i són incapaços d’assolir les propietats mecàniques de les silicones. Per aquest motiu, l’any 2017 es va posar en marxa el projecte SISMIC, un projecte que tenia com objectiu l’obtenció d’un producte totalment innovador no només per al sector de les canonades sinó també en el camp dels elastòmers. Els resultats positius que han derivat en un substancial impacte econòmic, productiu i ecològic per a la empresa. El desenvolupament del projecte de Noves Silicones amb Propietats de Superfície Millorades per a Conducció de Fluids (SISMIC) va ser possible gràcies al suport del centre tecnològic LEITAT i el caràcter innovador del departament de I+D del Grup Venair.

SISMIC s’emmarca en el procés de millora de l’entorn d’innovació impulsat per les polítiques públiques (quart eix estratègic de RIS3CAT), que promouen l’ús eficient dels recursos i estimula la demanda de productes respectuosos amb el medi ambient. El projecte es va dur a terme gràcies a la línia d’ajuts per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, dins el marc de Projectes Locals en les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

About the author