Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 04/06/2020

OGŁOSZENIE PRAWNE 

Tożsamość osoby odpowiedzialnej: Venair Ibérica SAU 

Nazwa domeny: www.venair.com 

Nazwa handlowa: Venair Ibérica SAU 

NIF/CIF: A58119934 

Adres: Venair Ibérica SAU. Cerdanya Street, 26 - 08226 Terrassa (Barcelona) 

E-mail: info@venair.com 

Venair Ibérica SAU zobowiązuje się do przetwarzania informacji swoich użytkowników i klientów z pełną gwarancją i zgodnie z krajowymi i europejskimi wymogami dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych swoich użytkowników. 

Niniejsza strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), jak również z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI). Jest ona również zgodna z ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD). 

Dostęp do strony internetowej 

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony internetowej bezpłatnie. W przypadku produktów lub usług, które wymagają określonej płatności, Venair Ibérica SAU poinformuje o szczególnych warunkach odpowiadających użytkownikom. 

Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do informacji i narzędzi na tej stronie internetowej nie wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika. Niemniej jednak, użytkownik może zażądać, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, otrzymywania informacji i reklamy o Venair Ibérica SAU (np. newslettera). Użytkownicy gwarantują, że wszystkie informacje i dane osobowe podane w formularzach będą ich własnymi i prawdziwymi danymi. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia, które składają, oraz za wszelkie szkody, jakie wykorzystanie tych informacji może spowodować dla Venair Ibérica SAU lub osób trzecich. Podobnie, użytkownicy wyrażają zgodę na powiadamianie Venair Ibérica SAU o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w związku z przekazanymi informacjami i danymi osobowymi. 

Venair Ibérica SAU zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do swojej strony internetowej w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, czy to ze względu na bezpieczeństwo, kontrolę, konserwację, błędy w zasilaniu lub z jakiegokolwiek innego powodu. Przerwa ta może mieć charakter tymczasowy lub ostateczny, w którym to przypadku użytkownicy zostaną poinformowani o tej okoliczności. W związku z tym Venair Ibérica SAU nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości swojej strony internetowej w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych przyczyn, dlatego też Venair Ibérica SAU nie może w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

Korzystanie ze strony internetowej 

Korzystanie ze strony internetowej Venair Ibérica SAU przez jakąkolwiek osobę przypisuje mu kondycję użytkownika, który akceptuje fakt, że korzystanie to odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność. 

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z informacji, działań, produktów lub usług, które Venair Ibérica SAU udostępnia na tej stronie internetowej zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami i obowiązującymi przepisami prawa i w każdym przypadku zobowiązują się nie wykorzystywać ich do działań sprzecznych z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym. 

Zawartość strony internetowej jest udostępniana użytkownikom przez Venair Ibérica SAU jako informacja własna lub, w razie potrzeby, przez osoby trzecie. W ten sposób Venair Ibérica SAU oddaje do swojej dyspozycji rozsądne środki, aby treści zawarte na jej stronie internetowej były dokładne i aktualne. 

Osoby niepełnoletnie chcące korzystać z tej strony internetowej muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, którzy w każdym przypadku będą odpowiedzialni za ich działania. Niemniej jednak, Venair Ibérica SAU gwarantuje ochronę nieletnich w odniesieniu do Treści skierowanych w szczególności do społeczeństwa rodzinnego. 

Informacje o linkach 

Strony internetowe Venair Ibérica SAU mogą zawierać linki do innych stron osób trzecich. Dlatego też Venair Ibérica SAU nie będzie w stanie przejąć odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na stronach osób trzecich. Każda czynność transmisji, dystrybucji, cesji, reprodukcji, przechowywania lub całkowitej lub częściowej komunikacji publicznej musi posiadać wyraźną zgodę Venair Ibérica SAU. 

Zgodnie z postanowieniami artykułu. 11 i 16 LSSICE, Venair Ibérica SAU udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i służbom bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy wycofywaniu lub, w razie potrzeby, blokowaniu wszelkich treści, które mogą mieć wpływ lub być sprzeczne z ustawodawstwem krajowym lub międzynarodowym, prawami osób trzecich lub z moralnością i porządkiem publicznym. Jeżeli użytkownik uzna, że mogą istnieć jakiekolwiek treści, które mogą być objęte tą klauzulą, powinien niezwłocznie powiadomić o tym administratora strony. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności 

Użytkownicy zareagują na szkody i krzywdy jakiegokolwiek rodzaju, które Venair Ibérica SAU lub osoba trzecia mogłaby ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z rozporządzeń określonych w niniejszej Informacji prawnej lub w jej przypadku, w warunkach sprzedaży, polityce prywatności i pozostałych warunkach prawnych, które mają zastosowanie. 

Venair Ibérica SAU nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w sprzęcie komputerowym użytkowników lub osób trzecich, wynikające z dostępu do niniejszej strony internetowej, ponieważ

 

Modyfikacje 

Venair Ibérica SAU zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne w swoim portalu bez uprzedniego powiadomienia i może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za jego pośrednictwem, jak i sposób, w jaki są one prezentowane lub umieszczane na jego portalu. 

Informacje związane z własnością intelektualną i przemysłową 

Cała zawartość niniejszej strony internetowej, w tym między innymi teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, znaki rozpoznawcze lub logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, technologia, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również jej projekt graficzny i kody źródłowe (zwane w skrócie "Zawartością"), stanowią własność intelektualną Venair Ibérica SAU lub, w stosownych przypadkach, osób trzecich, chyba że ustalono inaczej. 

Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej zawartych na tej stronie, będących własnością Venair Ibérica SAU lub osób trzecich. 

Powielanie, przekształcanie, dystrybucja, publiczne komunikowanie, udostępnianie, wydobywanie, ponowne wykorzystywanie, retransmisja lub używanie w jakikolwiek sposób i w jakikolwiek sposób któregokolwiek z tych praw jest wyraźnie zabronione, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone, to znaczy autoryzowane przez posiadacza odpowiednich praw. W celu uzyskania zezwolenia na korzystanie z zawartości niniejszej strony internetowej, wyłącznie w celach informacyjnych lub pedagogicznych, użytkownicy mogą kontaktować się z info@venair.com. Użytkownicy mogą jednak przeglądać i otrzymać tymczasową, prywatną kopię Treści do wyłącznego użytku osobistego i prywatnego w swoich systemach komputerowych, pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów rozwijania działalności handlowej lub zawodowej lub do celów rozpowszechniania, modyfikacji, zmiany lub dekompilacji. 

 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe otrzymane od użytkowników będą traktowane w sposób poufny, prawidłowy i zawsze zgodny z przepisami zawartymi w RGPD, LOPDGD oraz wszelkimi innymi obowiązującymi lub mogącymi być ogłoszonymi w przyszłości przepisami w tym zakresie. 

Venair Ibérica SAU zobowiązuje się do traktowania danych osobowych zgodnie z celami, dla których zostały one uzyskane, do niestosowania ich i nie wykorzystywania ich w żadnym innym celu oraz do nieprzekazywania ich, nawet w celu ochrony, innym osobom, chyba że za uprzednią i wyraźną zgodą danej strony. Podobnie Venair Ibérica SAU zobowiązuje się do przyjęcia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa, który pozwoli uniknąć zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu do danych, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, zgodnie z postanowieniami art. 32 RDB. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej [Polityce Prywatności].

Obowiązujące prawo i jurysdykcja 

Niniejsza informacja prawna podlega obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu. W celu rozwiązania wszelkich sporów lub postępowań sądowych, które mogą wyniknąć z dostępu do niniejszej strony internetowej, użytkownicy i Venair Ibérica SAU zobowiązują się do poddania się właściwym sądom.